Erasmus+ KA2 – partnerstva med šolami

 

 

Projekt Erasmus+ KA2: BRAINS IN ACTION (2016 – 2019)

logo projekta

CILJI:

 • spodbujanje razvoja dijakov, ki znajo in zmorejo več (t.i. high achievers)
 • primerjava izkušenj in izboljšanje dela z nadarjenimi
 • izmenjava dobrih praks med šolami
 • sodelovanje z drugimi institucijami na tem področju
 • izboljšanje digitalne, jezikovne, socialne in medkulturne kompetence sodelujočih dijakov/-inj in učiteljev
 • omogočiti evropske mobilnosti 15 dijakom/-injam iz vsake šole

MOBILNOSTI:

 • Maribor, učitelji, 25. 9. – 1. 10. 2016
 • Neufahrn-bei-Freising, dijaki in učitelji, 5. 3. – 11. 3. 2017
 • Hoogstraten, dijaki in učitelji, 8. 10. – 14. 10. 2017
 • Skara, dijaki in učitelji, 25. 2. – 3. 3. 2018
 • Neufahrn-bei-Freising, učitelji, 7. 10. – 13. 10. 2018

Septembra (25. 9. – 5. 10. 2016) je bilo prvo srečanje učiteljev v Mariboru. Spoznali so našo šolo in Maribor, prisostvovali nekaj uram pouka in pogovorom z nekaterimi učitelji ter eno od visoko nadarjenih dijakinj. Podrobno smo zastavili načrt in odgovornosti partnerskih šol za naslednja tri leta, izdelali vprašalnike za evalvacijo, spoznali smo se z dokumentom Europass mobilnost, podrobno spoznali eTwinning platformo, ki jo uporabljamo v projektu in kriterije za izbiro sodelujočih dijakov ter dogovorili pravila za mapo, ki jo bodo imeli. Šole so predstavile potencialne zunanje partnerje, ki bodo izvedli predavanja ali delavnice za dijake v prihodnosti. Spoznali smo vključene šole in njihovo dejavnost na področju dela z nadarjenimi, zelo podrobno pa slovenski koncept in delo na PGM. Obiskali smo PF UL, kjer je tudi dr. Mojca Juriševič predstavila zgodovino in sedanje delo na tem področju kot vodja Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN). Slišali smo poročilo s septembrske mednarodne konference o nadarjenih v Bratislavi. Aktivno so sodelovali ravnatelj Herman Pušnik, Brigita Praprotnik, dr. Ksenija Domiter Protner in mag. Irena Smole.
V naslednjih mesecih je sledila diseminacija o projektu in prvega srečanja, izbrali smo dijake za mobilnost v Nemčiji in se z njimi pripravili na mobilnost: opis dijakov, predstavitve šole, kraja in države, zapis in spoznavanje osnovnih fraz v sodelujočih jezikih, zapis t.i. medkulturnih pasti za vsako državo, registracija na eTwinning portalu in pripravili smo šolski natečaj za skupen logo projekta. Izdelali smo še nekaj vprašalnikov za različne deležnike ter posodabljali eTwinning strani.

Marca (5. 3. – 11. 3. 2017) je potekala mednarodna aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja s poudarkom na naravoslovju v Nemčiji. Udeleženci so bili po 5 nadarjenih iz vsake šole ter po dva učitelja (Mojca Mažgon in mag. Irena Smole). Dobro smo spoznali njihovo gimnazijo ter prisostvovali nekaj uram pouka in izvedli IKT delavnice za izdelavo poročil o obiskanih dejavnostih. Izbrali smo skupni logo projekta. Obiskali smo predavanja, razstave in delavnice na Max Planck institutu in v Tehniškem muzeju ter videli zakulisje dela na letališču Műnchen. Učitelji smo obiskali kompetenčni center za nadarjene. Obdelali smo vprašalnike, ki so jih izpolnili sodelujoči (tudi zunanji izvajalci). Dijaki so izvrstno sodelovali, aktivno uporabljali angleščino in nemščino ter izboljšali svoje socialne kompetence.


V naslednjih mesecih smo diseminirali rezultate srečanja v Nemčiji (učitelji in dijaki), predstavili prakso na področju dela z nadarjenimi, izdelali poročila in gradiva za eTwinning stran, obeležili dan Evrope (pri nas pogovor z evropsko poslanko), izdelali poročilo za NA in poročali kolektivu. Aktivi so oddali poročila tudi za to področje, kar bomo primerjali z lanskimi poročili in načrtovali delo za naprej.

Avgust 2017:

 • Načrtovanje dela za novo šolsko leto: v letne priprave učitelji vključijo tudi delo z nadarjenimi

September 2017:

 • Priprava na srečanje v Belgiji: delavnice za dijake (spoznavanje medkulturnih pasti v Belgiji/Flandriji, osnove flamščine, eTwinning, naročilo Europass dokumentov, logistika)
 • Udeležba tima za nadarjene na mednarodni konferenci o nadarjenih v Ljubljani (CRSN na PF UL), udeležba treh dijakov na tekmovanju 24 NADur v sklopu konference – dosegli so 2. mesto med 10 ekipami.

 

Oktober 2017:

 • Mednarodna aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja v Belgiji od 8. do 14. 10. 2017 (poudarek na družboslovju): predstavitve sodelujočih dijakov, šol, krajev in držav, spoznavanje šolskih sistemov, spoznavanje dela gostiteljske šole s poudarkom na delu z nadarjenimi, delavnice za sodelujoče dijake v šoli, sodelovanje pri pouku, predavanje in pogovor z dr. T. Kiesboom (strokovnjakinjo za delo z nadarjenimi), predavanje in delavnica na Univerzi v Leuvnu (oddelek za egiptologijo), sestanek pri ministru K. Peetersu, obisk Evropskega parlamenta, kratek ogled središča Bruslja, ogled dela Antwerpna s poudarkom na migracijah, obisk Red Star Line muzeja in pogovor s potomko migrantov, obisk ene od nekdanjih t.i. kolonij za revne, izdelava predstavitev (dijaki), sprotno anketiranje deležnikov, projektni sestanek za učitelje).

 • Diseminacija (učitelji in dijaki): izdelava pisnih in govornih predstavitev za dijake in učitelje, objava gradiv na eTwinning portal, spletni strain šole in FB straneh, izdelava plakata za Erasmus steno, članki ponujeni nekaterim lokalnim medijem in dijaškemu časopisu. Poročilo za nacionalno agencijo (CMEPIUS).

November 2017 – januar 2018

 • Razširjanje rezultatov (učitelji in dijaki)
 • Okrogla miza skupine nadarjenih dijakov o delu z nadarjenimi na naši šoli in predlogi za izboljšanje.
 • Izbor petih dijakov za udeležbo na mobilnosti februarja 2018 in začetek priprav na mobilnost: seznanitev s projektom in eTwinning platformo, seznanitev gostiteljev  in začetek stikov, urejanje projektne mape, priprava predstavitev, seznanitev s kulturnimi pastmi in osnovnimi frazami v švedščini, urejanje logistike.

Februar, marec 2018

 • Skupina dijakov se udeleži konference Model United Nations v Londonu
 • Aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja – Skara, Švedska (25. 2. – 3. 3. 32018): spoznavanje šole, šolskega sistema, udeležba pri nekaj urah pouka, spoznavanje kraja, regije in države; kratek uvod v osnove švedščine; predavanje in delavnica o tehnikah memoriranja, predavanje in delavnica o runah (starodavni pisavi) s strokovnjakinjo arheologinjo, obisk lokalnega časopisa in predstavitev dela s strani glavne urednice; predavanje in pogovor na temo nadarjenost (švedski strokovnjak R. S. Persson) za učitelje; delavnica na glasbeni gimnaziji, predstavitev razvoja in trendov v razvoju (strateških in izobraževalnih) iger; vprašalniki in pogovori z udeleženci in deležniki; analiza in evalvacija srečanja, načrti za naslednje mesece.
 • poročanja dijakov in sodelujočih učiteljev, predstavitve in pisna poročila, okrogle mize na pedagoški konference na našo temo
 • prijava na projekt RAST (financirana dva programa za nadarjene)
 • sodelovanje pri dejavnostih za potegovanje za naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (do maja 2018)
 • sodelovanje na konferenci dijakov in drugih za klasične gimnazije v Splitu (l. gimnazija Split)

April – junij 2018

 • obležitev dneva Evrope: razstava, pogovor z evropskim poslancem dr. Šoltesom
 • nadaljevanje diseminacije in evalvacije za poročila (projektni tim, aktivi)
 • poročanje nacionalni agenciji