Knjižnica

O knjižnici

 ŠOLSKA KNJIŽNICA PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

prva 281

»Berite zato, da boste živeli.«
(Gustave Flaubert)

»Prva srečanja s knjigo postanejo nekaj, v čemer in prek česar živimo,

pot, po kateri se duša znajde v življenju.«

(James Hillman)

 

DELOVNI ČAS

 od ponedeljka do petka

7.30–14.30

 Telefon: 02 228 53 18

E-naslov: knjiznica@prva-gimnazija.org

O knjižnici

Knjižnica na Prvi gimnaziji domuje že od samih začetkov šole. Po dolgih letih čakanja je v šolskem letu 2014/2015 dobila povsem novo podobo. Stari prostor velikosti ene učilnice je bil povsem prenovljen in razširjen z dodatnim prostorom za gradivo in s tiho sobo ter na drugi strani s prekrasno večnamensko čitalnico.

Šolska knjižnica Prve gimnazije ne skrbi le za nabavo, obdelavo in izposojo (ne-)knjižnega gradiva, ampak se tudi aktivno vključuje v celoten vzgojno-izobraževalni proces. Tako izvaja ure knjižničnega informacijskega znanja, pripravlja razstave, organizira literarna srečanja in gosti znane književnike ter druge pomembne goste. V okviru OIV-ja sta organizirani dve dejavnosti, in sicer »Moja knjižnica« in »Bralnica–klepetalnica«, svoj bralni klub pa imamo že več kot desetletje tudi profesorji.

V vsakem trenutku se v šolski knjižnici kot delu slovenske in svetovne družbe trudimo opravljati svoje poslanstvo za sedanjost in prihodnost. Zavedamo se pomena našega dela za celosten razvoj ne le dijakov in profesorjev Prve gimnazije, temveč – preko njih – tudi za razvoj Slovenije in sveta.
Zato si želimo, da bi vas ‘uka želja’ čim večkrat zanesla v prostore naše knjižnice, kjer bomo skupaj nadaljevali pot v humano družbo, ki so jo za nas začeli tlakovati že naši predhodniki.

Metka Kostanjevec, prof. slov., viš. bibl.

                                                                                        vodja ŠK PGM

Pravilnik

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah
knjižnic (Ur. l. RS št. 29/2003) in Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev (1995) je Svet
šole Prve gimnazije Maribor dne 25. 9. 2006 sprejel naslednji

PRAVILNIK
O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA ŠOLSKE KNJIŽNICE
PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja šolske knjižnice (v nadaljevanju Pravilnik) varuje skupne interese vseh uporabnikov in knjižnici omogoča, da opravlja svoje storitve učinkovito, kakovostno in v korist uporabnikov. Pravilnik ureja odnose med šolsko knjižnico Prve gimnazije Maribor in uporabniki ter določa etiko poslovanja in pravice ter dolžnosti uporabnikov do knjižničnega gradiva. Z vpisom na Prvo gimnazijo Maribor uporabniki formalno sprejmejo tudi določila tega pravilnika.

II. ETIKA POSLOVANJA
2. člen

Smisel in vrednost knjižničarskega dela je v zagotavljanju temeljev za razvoj civilizacije, kar knjižničarji uresničujemo z ohranjanjem in posredovanjem zapisanih človekovih znanj in spoznanj. Zavedajoč se svoje vloge in soodgovornosti za razvoj družbe, svojega naroda in vsakega posameznika, so knjižničarji sprejeli kodeks poklicne etike, da na temelju njegovih etičnih načel oblikujejo sebe, svoj odnos do poklicnih kolegov, uporabnikov in do družbenega okolja (Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995).

Knjižničarji skladno s svojimi cilji in možnostmi uporabnikom zagotavljajo najvišjo možno kakovost storitev ter povečujejo njihovo dostopnost, učinkovitost in raznovrstnost. Njihov odnos do uporabnika temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju tako na strokovni kot na človeški ravni. Enako ravnanje knjižničarji pričakujejo od uporabnika. Varujejo uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov, iskanih gradiv in informacij. Zavzemajo se za prost pretok gradiv in informacij, vendar ne odgovarjajo za posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe. Nasprotujejo vsem poskusom uvajanja cenzure in drugih strokovno neutemeljenih omejitev pri pridobivanju in posredovanju informacij. Ne zlorabljajo svojega delovnega mesta in položaja za osebno okoriščanje. Upoštevanje načel Etičnega kodeksa je moralna obveznost in poklicna dolžnost slovenskih knjižničarjev. Knjižničarju ali uporabniku, ki ima težave zaradi uveljavljanja načel tega kodeksa, bo strokovno združenje knjižničarjev nudilo moralno in pravno pomoč. Kršitve tega kodeksa razrešuje častno razsodišče strokovnega združenja (Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995).

III. DOLŽNOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE PRVE GIMNAZIJE MARIBOR DO UPORABNIKOV
IN ČLANOV
3. člen

Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor podpira vzgojno-izobraževalni proces tako, da izvaja svojo dejavnost predvsem za dijake, profesorje in druge delavce šole. Svojim uporabnikom in članom enakopravno omogoča dostop do osnovnih storitev v obsegu, kot ga določa ta Pravilnik. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice.

4. člen

Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor zagotavlja naslednje brezplačne storitve:
– uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
– dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
– posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
– izposojo knjižničnega gradiva v šoli in na dom,
– usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
– pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in uporabi knjižnice,
– seznanjanje z novostmi v Šolski knjižnici Prve gimnazije Maribor,
– rezerviranje in naročanje knjižničnega gradiva,
– uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
– dostop do interneta in svetovnega spleta,
– dostop do dejavnosti in priložnostnih prireditev, ki jih organizira knjižnica.

Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor zagotavlja proti plačilu tudi naslednje storitve:
– medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov.

5. člen

Delavci, zaposleni v Šolski knjižnici Prve gimnazije Maribor, so odgovorni za neoviran dostop do knjižničnih storitev v skladu s tem Pravilnikom ter za spoštovanje določb tega Pravilnika in vzdrževanje reda v Šolski knjižnici Prve gimnazije Maribor.

6. člen

Odnos zaposlenih v knjižnici do uporabnikov temelji na prijazni in vljudni komunikaciji, ki je usmerjena v hitro in učinkovito reševanje uporabnikovih informacijskih potreb.

7. člen

Zaposleni v knjižnici imajo naslednje pravice in dolžnosti do uporabnikov in članov:
– da zahtevajo od uporabnikov in članov dokument, s katerim ti dokažejo svojo istovetnost, preden začno uporabljati knjižnico;
– da hranijo osebne podatke uporabnikov in članov v skladu z zakonoma, ki urejata knjižničarstvo in varstvo osebnih podatkov;
– da pri knjižničnih storitvah zagotavljajo spoštovanje določil avtorskopravne zakonodaje;
– da pridobijo nazaj knjižnično gradivo od vsakega uporabnika;
– da si pridržijo diskrecijsko pravico, da lahko člane oprostijo plačila zamudnine, če le-ti dokažejo, da je do zamudnine prišlo zaradi višje sile.

Prav tako jih lahko oprostijo plačila nadomestila za izgubljeno gradivo, če presodijo, da je gradivo že zastarelo in neuporabno;
– da si pridržijo diskrecijsko pravico, da članom izjemoma dovolijo izposojo referenčnega gradiva ali večjega števila enot gradiva in za daljši čas, kot to določa Pravilnik;
– da pri vsakem odnašanju knjižničnega gradiva iz Šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor brez vednosti izposojevalcev od uporabnikov in članov zahteva, da pokažejo knjižnično izkaznico in pojasnijo, zakaj gradiva niso vpisali;
– da onemogoči izposojo gradiva in/ali druge privilegije uporabnikom in članom, ki so prekršili določbe tega Pravilnika.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV IN ČLANOV DO KNJIŽNIČNEGA
GRADIVA OZIROMA ŠOLSKE KNJIŽNICE PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

8. člen

Uporabnik, član

Uporabniki šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo gradivo, storitve, prostore ali opremo Šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor samo v prostorih knjižnice.

Člani Šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor so dijaki in profesorji ter ostali delavci Prve gimnazije Maribor. Dijaki postanejo člani Šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor neposredno ob vpisu na Prvo gimnazijo Maribor in izkazujejo svoje članstvo z identifikacijskim dokumentom.

9. člen

Vpis, članstvo

Vpis v knjižnico in članstvo sta brezplačna.

10. člen

Identifikacijski dokument

Identifikacijski dokument je veljavna in neprenosljiva dijaška izkaznica ali izjemoma kateri koli drug veljaven dokument, opremljen z imenom in s priimkom ter s fotografijo člana.

Uporabniki in člani so odgovorni za vse gradivo, izposojeno pod njihovim imenom. Na zahtevo pooblaščenega knjižničnega delavca morajo pokazati identifikacijski dokument.

V. DOSTOPNOST IN POGOJI UPORABE ŠOLSKE KNJIŽNICE
PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

11. člen

Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor je del omenjene gimnazije in kot taka dostopna vsem članom in potencialnim uporabnikom, ki želijo uporabljati njene storitve.

12. člen

Obratovalni čas

Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor je odprta dnevno (od ponedeljka do petka) od 7.30 do 14.30.

13. člen

V Šolski knjižnici Prve gimnazije Maribor si lahko knjižnično gradivo izposojajo vsi uporabniki Šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor, na dom pa samo člani. Uporabniki si gradiva ne morejo izposojati za druge osebe ali pod tujim imenom.

Knjižnično gradivo lahko izposojajo samo zaposleni v Šolski knjižnici Prve gimnazije Maribor. Izposojajo lahko samo obdelano in ustrezno opremljeno gradivo.

Člani si lahko izposodijo na dom vse knjižnično gradivo, razen referenčnega gradiva in gradiva, ki je namenjeno samo za uporabo znotraj šole. To gradivo morajo vrniti še isti dan. Izjemoma si ga lahko izposodijo domov, vendar šele po koncu 7. šolske ure, in so ga dolžni vrniti naslednji delovni dan še pred začetkom pouka (do 7.45). Če je med tovrstnim gradivom več enakih izvodov, si ga lahko člani po predhodnem dogovoru z vodjo knjižnice izposodijo za nekaj dni. Uporabniki lahko imajo izposojenih do pet enot knjižničnega gradiva naenkrat, izjemoma več, če tako dovoli vodja šolske knjižnice.

Uporabniki in člani gradiva ne smejo odnašati iz Šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor brez vpisa izposoje pri izposojevalcih.

14. člen

Izposojevalni rok

Izposojevalni rok Šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor za izposojo na dom je:
• za knjižno gradivo 14 dni,
• za serijske publikacije 7 dni,
• za neknjižno gradivo 2 dni.

Na dom, razen izjemoma (glej 14. člen Pravilnika), ne izposojamo referenčnega gradiva in gradiva, ki je namenjeno samo za uporabo znotraj šole.

Članom omogočamo tudi medknjižnično izposojo, in sicer po veljavnem ceniku in pravilniku knjižnice, ki posreduje naročeno gradivo.

15. člen

Podaljšanje izposojevalnega roka

Izposojevalni rok za knjige je možno enkrat podaljšati za dva tedna, vendar le, če gradivo ni rezervirano za druge uporabnike in če mu izposojevalni rok še ni potekel. Po tem času morajo uporabniki knjige vrniti, lahko pa si jih ponovno izposodijo, če niso že rezervirane za druge uporabnike. Pri periodiki in neknjižnem gradivu podaljšanje izposojevalnega roka ni mogoče.

16. člen

Rezervacije gradiva

Rezervirati je mogoče vse gradivo, ki ga Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor izposoja na dom in je bodisi na polici ali izposojeno pri drugem uporabniku.

17. člen
Vračanje gradiva

Uporabniki morajo gradivo vrniti osebno.

18. člen

Zamudnina

Uporabniki morajo izposojeno gradivo vrniti v predpisanem roku, v nasprotnem primeru jim Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor zaračuna zamudnino.

Zamudnino zaračunavamo od prvega delovnega dne po preteku roka izposoje dalje. Stroški
zamudnine znašajo:

• 0,10 EUR/enoto gradiva/dan.

Dokler uporabnik ne vrne izposojenega gradiva in ne poravna stroškov zamudnine, si ne more rezervirati ali izposoditi nobenega gradiva.

19. člen

Izgubljeno ali poškodovano gradivo

Uporabniki morajo izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomestiti z enakim ali ustreznim nadomestnim gradivom. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plačajo odškodnino, katere vrednost določi knjižničar.

20. člen

Vedenje

Knjižnica je namenjena pouku, učenju, branju, iskanju informacij iz različnih virov, prebiranju revij in drugega čitalniškega gradiva, prebiranju elektronske pošte in druženju.

Uporaba mobilnih telefonov ali drugih zvočnih naprav v knjižničnih prostorih ni dovoljena.

V Šolsko knjižnico Prve gimnazije Maribor je dovoljeno prinašati le brezalkoholno pijačo v plastenkah.

V Šolski knjižnici Prve gimnazije Maribor se ni dovoljeno prehranjevati.

Kajenje, igranje računalniških iger, kartanje ipd. v Šolski knjižnici Prve gimnazije Maribor je strogo prepovedano.

Uporabniki so odgovorni za svojo lastnino. Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor ne odgovarja za krajo ali izgubo njihove lastnine.

Uporabniki, ki z nekulturnim vedenjem, razgrajanjem ali iz objestnosti motijo red in mir, morajo nemudoma zapustiti knjižnico.

VI. JEZIK POSLOVANJA

21. člen

Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor posluje v slovenskem jeziku.

VII. UČBENIŠKI SKLAD
22. člen

V okviru Šolske knjižnice Prve gimnazije Maribor deluje učbeniški sklad.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Uporabniki morajo biti ob vpisu ustno opozorjeni na določila tega Pravilnika, ki mora biti na razpolago v pisni in elektronski obliki.

24. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Svet šole Prve gimnazije Maribor. Njegove spremembe oz. dopolnitve sprejme Svet šole Prve gimnazije Maribor.

Predsednica Sveta šole Ravnatelj
Zlata Pastar, prof. mag. Srečko Zorko, prof.

ANEKS k Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja šolske knjižnice Prve gimnazije
Maribor

III. DOLŽNOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE PRVE GIMNAZIJE MARIBOR DO UPORABNIKOV IN
ČLANOV

18. člen

Zamudnina

Uporabniki morajo izposojeno gradivo vrniti v predpisanem roku; v nasprotnem primeru jim Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor zaračuna zamudnino.

Zamudnino zaračunavamo od prvega delovnega dne po preteku roka izposoje dalje. Stroški zamudnine znašajo:

• 0,20 EUR/enoto gradiva/dan.

Če uporabnik ne poravna stroškov zamudnine in je dolžan 5,00 EUR ali več, mu Šolska knjižnica Prve gimnazije Maribor ne posoja več gradiva, dokler dolga v celoti ne poravna.

Ta Aneks začne veljati dan po tem, ko ga sprejme Svet šole Prve gimnazije Maribor.

Predsednica Sveta šole Ravnatelj
Zlata Pastar, prof. mag. Srečko Zorko, prof.
KIZ

Knjižnično informacijsko znanje

Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Dijaki ga usvojijo do ravni, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju.

Poleg ključnih kompetenc šolska knjižnica v kurikulu s programom Knjižnično informacijsko znanje razvija kompetence na  treh ključnih področjih: branje, informacijska pismenost in učenje in jim pomaga dosegati postavljene cilje. Program KIZ vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko pismenost kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov, kajti informacijska pismenost dobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Zato je v programu poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov in razvijanje sposobnosti ter spretnosti za samostojno učenje, dejavno preživljanje prostega časa, tudi z leposlovnim in strokovnim gradivom, osebnostno rast in delovanje dijakov.

Kurikul za KIZ

Dejavnosti knjižnice

FESTIVAL BRATI GORE [11. 12.–15. 12. 2017]

Ko strašljive legende oživijo, 
ko zapojejo ljudske pesmi,
ko kuhaš po babičinem receptu 
ali obujaš spomine ob potopisih; 
ko gozdovi plešejo in kamni trepetajo ob grozljivkah, klasični ali moderni literaturi 
– berejo gore. 
Od začetka in na glas; 
nežni verzi in romantični opisi v romanu ali prozi, 
v različnih jezikih, dialektih in lokalnih idiomih. 
Na mednarodni dan gora – 11. decembra – praznujemo kulturno raznolikost Alp!

Tudi letos se Prva gimnazija pridružuje projektu Brati gore, ki ga je pripravila Alpska konvencija, katere članica je tudi Slovenija.

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter EU za trajnostni razvoj in zaščito Alp.

Alpe so s svojo biotsko raznovrstnostjo, vodnimi in lesnimi viri, naravno, kulturno in gospodarsko okolje ter prebivališče za skoraj 14 milijonov ljudi in privlačna turistična destinacija za približno 120 milijonov obiskovalcev letno.

Okvirna konvencija določa osnovna načela vseh dejavnosti Alpske konvencije in vsebuje splošne ukrepe za uveljavljanje trajnostnega razvoja na območju Alp. Veljati je začela marca 1995. Dostopna je na tej povezavi: http://www.alpconv.org/sl/convention/framework/Documents/20111215%20Framework_sl.pdf.

Pobuda Brati gore se je začela ob praznovanju mednarodnega dneva gora 2015. Osnovna ideja je bila spodbuditi dogodke, posvečene branju moderne alpske literature na različnih lokacijah v Alpah na mednarodni dan gora, ki ga po razglasitvi Združenih narodov obeležujemo 11. decembra. Festival Brati gore spodbuja praznovanje kulturne raznolikosti in podobnosti širom Alp in hkrati povezuje gore in umetnost.

Aktivnosti projekta lahko spremljate tudi na družbenih omrežjih (Facebooku and Twitterju): #ReadingMountains, #WeLoveMountains. [LINKA za FB in TW: https://www.facebook.com/AlpineConvention/, https://twitter.com/alpconv]

Radovedni bralec lahko ideje za gorsko navdihnjeno branje najde tudi na tem neizčrpnem seznamu literature. LINK: http://static.alpconv.org/down/2/IMD-list_Books_2017.pdf.

V izvedbi festivala leta 2015 so ljubitelji knjig, avtorji, ljubitelji gora in umetniki razpravljali o izzivih in ocenjevali pomen, vpliv in namen alpske literature – ti vtisi so zbrani v filmu Ljudje, knjige in gore – po sledeh alpske literature, ki bo na ogled v teku prihodnjega tedna (od ponedeljka, 11. 12. 2017) med odmori v čitalnici.

Radovednežem bo na voljo tudi promocijski material (bralne kazalke, plakati …), drugi tematski videoposnetki ter razstavljena gorska literatura.

Lepo vabljeni, da se praznovanju ob mednarodnem dnevu gora pridružite tudi vi – preberite pesem z gorsko motiviko, podajte se peš na Pohorje (gibanje je zdravo!), preberite potopis s plezanja v Alpah, oglejte si Kekca … in začutite gore!

 

Alpska konvencija na spletu
http://www.alpconv.org/sl/activities/IMD/2017.html

Na kratko o Alpski konvenciji (cca 1,5 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=0Z9L7ODAzZo#action=share

Ljudje, knjige in gore; po sledeh alpske literature (cca 26 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=K3RcnhvzgnM#action=share

Alpska konvencija (2:30)
https://www.youtube.com/watch?v=t219WFUqFGA#action=share

We are Alps tour 2017: Water in the Alps(4:45)
https://www.youtube.com/watch?v=LPIa0KqGU_Q

The mounatins
https://www.youtube.com/watch?v=wTeRQ16O798

Bralni klub
Uporabne povezave
Ko praznuje knjiga ...

Ko praznuje knjiga,…

ČRKA, STAVEK, BESEDILO, KNJIGA in KNJIŽNICE imajo svoje praznike

8. februar – PREŠERNOV DAN (SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK)
19. marec – SVETOVNI DAN PRIPOVEDNIŠTVA
21. marec – SVETOVNI DAN POEZIJE
2. april – SVETOVNI DAN MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI
23. april – SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC
8. september – SVETOVNI DAN PISMENOSTI
26. september – EVROPSKI DAN JEZIKOV
15. oktober – MEDNARODNI DAN ŠOLSKIH KNJIŽNIC
22. oktober – DAN IZVIRNE SLOVENSKE SLIKANICE
20. november – DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
3. december – TA VESELI DAN KULTURE

10 pravic bralcev

DESET PRAVIC BRALCEV

1. Da ne beremo.

2. Da preskakujemo strani.

3. Da knjige ne preberemo do konca.

4. Da knjigo ponovno preberemo.

5. Da beremo kar koli.

6. Da »bovariziramo«.

7. Da beremo kjer koli.

8. Da listamo po knjigah.

9. Da beremo na glas.

10.Da o prebranem molčimo.

(Pennac, Daniel. 1996. Čudežno potovanje: knjiga o branju. Ljubljana: J. Pergar.)