Izobraževalni programi na Prvi

Več kot 160-letna izobraževalna tradicija, obogatena z novimi učno-vzgojnimi metodami in tehnologijo zagotavlja, da se okoli 200 maturantov vsako leto vpiše na različne univerze, od obeh slovenskih do graške in Sorbone. Šolski izvedbeni predmetnik je sestavljen tako, da omogoča, tudi v državnem merilu eno najpestrejših izbir maturitetnih predmetov.
Ob treh obveznih maturitetnih predmetih obstaja še možnost izbire med naslednjimi:
angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, biologija, fizika, kemija, zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina in informatika.
Od leta 1996 izvajamo program:

  • klasična gimnazija – v spominu starejših še živi kot gimnazija, na katero so se praviloma vpisovali najsposobnejši dijaki, iz katere je Univerza dobivala najperspektivnejše študente. Od programa splošne gimnazije se razlikuje po nekoliko višji stopnji zahtevnosti, k čemur pripomore latinščina kot obvezen predmet in stara grščina kot izbirni predmet. Razširjen in še poglobljen program filozofije in zgodovine dajeta programu močnejši humanistični poudarek Nabor izbirnih predmetov za maturo se poveča še za dva – latinščino in staro grščino
  • splošna gimnazija – po končanem poskusnem uvajanju evropskih oddelkov je Ministrstvo za šolstvo ta projekt končalo. Vendar pa pri nas prehajajo vsebine in oblike dela, ki so se pokazale kot uspešne, npr. projektno delo, znotrajpredmetne ter medpredmetne povezave, v vse oddelke. Ohranjamo rojstnega govorca za obogateno učenje angleščine pri razvijanju jezikovne kompetence ter možnosti za izmenjave dijakov
  • E-ODDELEK je namenjen vsem dijakom, ki bodo predvidoma dalj časa in večkrat odsotni od pouka. S sodobnimi didaktičnimi pristopi bomo prilagodili pouk tako, da bodo dijaki lahko:

– s projektnim delom nekatere obveznosti opravili že v šoli ali na drugačen način,

– omogočeno bo delo na daljavo s pomočjo spletnih učilnic in ostalih oblik spletnega komuniciranja,

– s pomočjo pedagoških pogodb bodo lahko določeni individualni roki za opravljanje šolskih obveznosti,

– predvidevamo tudi povsem individualne oblike dela tam, kjer bo to potrebno.

Posebno skrb bomo namenili koordinaciji šolskih obveznosti z mentorji oziroma trenerji v klubih, društvih oziroma drugih organizacijah udejstvovanja dijakov in dijakinj.

VPIS v E-ODDELEK

Za prijavo v ta oddelek učenci že v »Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole« v rubriko »izobraževalni program« vpišejo gimnazija: e-oddelek. Prijava dijaka v ta oddelek ne vpliva na sprejem v splošni program. To pomeni, da so dijaki, ki so sprejeti v splošni program in ne bodo izbrani v ta oddelek, uvrščeni v katerega od ostalih oddelkov splošne gimnazije.

 

Če bo preveč prijavljenih za ta oddelek ali za posamezni tuji jezik, bomo izvedli izbor dijakov po individualnem pogovoru s kandidati.

Razporeditev sprejetih dijakov bo objavljena skupaj z razporeditvami v ostale oddelke programa gimnazija

  • maturitetni tečaj – omogoča izpolnitev pogojev za pristop k maturi. Vpišejo se lahko kandidati, ki so opravili zaključni izpit v 3 -letnem srednjem poklicnem izobraževanju ali poklicno maturo v 4 – letnem strokovnem izobraževanju ali tisti, ki so zaključili 3. letnik gimnazije in imajo enoletno prekinitev šolanja.

where to buy dapoxetine in delhi
where to buy dapoxetine in chennai
purchase dapoxetine online
buy dapoxetine safely