Starši

Govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI so organizirani vsaj dvakrat letno. V začetku septembra so tudi skupni roditeljski sestanki po letnikih, ki jih vodi ravnatelj. 

GOVORILNE URE  so enkrat na teden dopoldan in enkrat mesečno popoldan, praviloma vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu ob 18. uri. Takrat se lahko pogovorite tudi z ravnateljem in drugimi profesorji.

Glede na široko možnost neposrednega komuniciranja priporočamo, da zaradi zasedenosti čim manj telefonirate in nenajavljeno obiskujete profesorje izven govorilnih ur.

Seznam govorilnih ur:
Podrobnejši seznam delavcev je objavljen na tej strani. Pri profesorjih je dodan predmet, ki ga le-ti poučujejo, razredništvo in govorilne ure.

Roditeljski sestanki
Mrežni načrti ocenjevanja
Šolski koledar
ČE 1. sept. Začetek pouka
PO 5. – 6. sept. Roditeljski sestanki (4. in 1. letnik 5. sept., 2. in 3. letnik 6. sept.)
PO 12. – 16. sept. Maturantske ekskurzije (OIV) za 4. letnik
ČE 15. sept. OIV (pouka prosto)
SO 17. sept. OIV – športni dan (pouka prosto) – nadomeščanje za 23. dec.
PO 31. okt. – 4. nov. POČITNICE, DAN REFORMACIJE, DAN SPOMINA NA MRTVE
ČE 22. dec. Pouk in proslava z božičnim koncertom
PE 23. dec Pouka prosto (nadomeščanje 17. sept.)
NE 25. dec. – 1. jan. BOŽIČ, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NOVO LETO – POČITNICE
PE 13. jan. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca
TO 17. jan . OIV – športni dan za 1., 2. in 3. letnik (rez. termin 24. 1.). Pouk za 4. letnik po prilagojenem urniku.
SR 1. feb. – 28. feb. Zimski izpitni rok
PO 6. feb. Pouk in proslava pred kulturnim praznikom
SR 8. feb. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
PE 10. – 11. feb. Informativna dneva. OIV za 1., 2. in 3. letnik v petek, 10. februarja.
PO 20. feb. – 24. feb. ZIMSKE POČITNICE
TO 7. mar. Predmaturitetni preizkus (SLO) in pouk.
PO 17. apr. VELIKONOČNI PONEDELJEK, pouka prosto
ČE 27. april – 2. maj DAN UPORA PROTI UKOPATORJU, POČITNICE, PRAZNIK DELA
ČE 4. maj MATURA – slovenščina (IP 1). Pouk po končani maturi (skrajšane ure).
PO 15. maj Dan šole (pouka prosto).
PE 19. maj Zaključek 2. ocenj. obdobja in pouka za 4. letnik, ocenjevalna konferenca.
PO 22. maj Razdelitev spričeval za 4. letnik. Pouk in predaja ključa.
PO 22. – 26. maj Priprava na maturo
SR 24. maj Izpitni rok za izboljševanje ocene (4. letnik).
SO 27. maj – 12. jun. MATURA – pisni izpiti*. Pouk za 1., 2. in 3.letnik.
PO 29. maj MATURA. Pouk po končani maturi (skrajšane ure).
SO 10. – 22. jun. MATURA – začetek obdobja ustnih izpitov*. Pouk in OIV za 1., 2. in 3. letnik.
ČE 22. junij Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik
PE 23. junij Zaključek pouka, proslava in razdelitev spričeval.
PO 26. junij – 31. avg. POLETNE POČITNICE
ČE 29. jun. – 4. jul. Spomladanski izpitni rok
PO 10. jul. Seznanitev z uspehom pri maturi
ČE 17. – 24. avg. Jesenski izpitni rok
ČE 24. avg. MATURA – začetek jesenskega izpitnega roka
PE 15. sept. Seznanitev z uspehom pri maturi

Opombe:
1. Možne so kasnejše spremembe zaradi objektivnih razlogov ali navodil Ministrstva oz. RIC-a.
2. O posameznih obveznih programih OIV boste obveščeni v začetku šolskega leta oz. med šolskim letom (ekskurzije, gledališke predstave itd.).
3. 1. in 3. letnik – en dan pouka prosto za sistematične zdravstvene preglede (datumi naknadno).
4. *Organizacija pouka, mature in OIV v času mature naknadno.

Časovna organizacija pouka

0. ura 07.00 – 07.45
1. ura 07.50 – 08.35
2. ura 08.40 – 09.25
3. ura 09.30 – 10.15
malica
4. ura 10.45 – 11.30
malica
5. ura 12.00 – 12.45
6. ura 12.50 – 13.35
7. ura 13.40 – 14.25
8. ura 14.30 – 15.15
9. ura 15.20 – 16.05
10. ura 16.10 – 16.55

Izostajanje od pouka

Iz Šolskih pravil Prve gimnazije Maribor

4. Pravila o obiskovanju pouka ter obveščanju in opravičevanju odsotnosti

1. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti na predpisanem šolskem obrazcu Obvestilo o odsotnosti, ki jih starši ali skrbniki prejmejo ob začetku šolskega leta (štiri oštevilčene obrazce). V primeru potrebe po večjem številu, jih starši ali skrbniki dobijo pri razredniku. Obvestila, ki ne bodo na ustreznem obrazcu naše šole, ne bodo osnova za opravičilo odsotnosti. Odsotnost razrednik opraviči, če je razlog utemeljen.

2. Odsotnost dijaka od organiziranih oblik izobraževalnega dela se vpisuje v dnevnik dela. Sprotne odsotnosti dijaka od izobraževalnega dela vpisuje učitelj, ki tisto uro izvaja pouk. Če učitelj dijaku dovoli odsotnost od svoje ure, vpiše izostanek dijaka v dnevnik z oznako »z dovoljenjem«. Tudi za tovrstne odsotnosti mora dijak prinesti Obvestilo o odsotnosti.
V primeru, da je dijak odsoten od pouka eno uro (pred to uro pa je bil prisoten) in mu učitelj,ki izvaja pouk to uro, izostanka ni dovolil, vpiše učitelj dijakovo odsotnost v dnevnik z oznako »brez dovoljenja«.
Ostale vnaprej napovedane odsotnosti vpisuje v dnevnik razrednik.
Dijak, ki je del dneva odsoten zaradi bolezni, ne more prisostvovati posameznim uram pouka tega dne, ne glede na morebitno napovedano ocenjevanje znanja.
Dijaku, ki se bo v času »bolezenske« odsotnosti zadrževal na lokacijah, ki so neprimerne za njegovo bolezensko stanje (gostinski lokali ipd.), ure odsotnosti ne bodo opravičene. To določilo velja tudi za del dneva, ko ni pouka (npr. popoldan ali zvečer).

3. Dijak, njegovi starši ali oseba, ki jo starši pooblastijo, mora razredniku vsaj tretji dan po izostanku sporočiti izostanek od organiziranega vzgojno izobraževalnega dela (osebno, telefonsko ali po elektronski pošti).
Starši ali pooblaščena oseba morajo razrednika pisno obvestiti o vzrokih odsotnosti čim prej, najkasneje pa v petih dneh. V 5-dnevni rok se ne štejejo dnevi, ko ni pouka.
Kadar je dijak odsoten zaradi bolezni več kot pet šolskih dni skupaj, mora Obvestilu o odsotnosti priložiti potrdilo osebnega zdravnika, ki mora biti na posebnem obrazcu.
Razrednik lahko zahteva zdravniško potrdilo tudi v primeru, če dijak pogosto izostaja zaradi zdravstvenih razlogov po manj kot pet dni.

4. Če razrednik v 5 dneh po prihodu dijaka v šolo ne prejme pisnega obvestila, je odsotnost neopravičena. Če razrednik podvomi v verodostojnost obvestila, to preveri pri podpisniku oziroma izdajatelju. Če ugotovi, da je neresnično, odsotnosti ne opraviči.

 

5. Na podlagi obrazložene pisne vloge športne, kulturne oziroma druge organizacije ali šole predložene najmanj tri dni prej (ob soglasju staršev), lahko razrednik dovoli odsotnost od organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela največ tri dni, odsotnosti daljše od treh dni pa dovoljuje ravnatelj ter o tem obvesti razrednika. Dijaku, ki je negativno ocenjen ob koncu konferenčnega obdobja ali ima vzgojni ukrep višji od ukora razrednika, razrednik praviloma ne odobri odsotnosti iz razlogov navedenih v prejšnjem odstavku.

6. Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. Po vnaprejšnji pridobitvi mnenja učitelja, ki uro vodi, razrednik dijaku lahko dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka in ga evidentira v dnevniku.

7. če dijak iz zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri določenih oblikah izobraževalnega dela, mora o tem razredniku predložiti potrdilo z napotki zdravnika. Razrednik v sodelovanju s šolsko svetovalno službo predlaga ravnatelju oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku. O oprostitvi odloči ravnatelj.
Dijaku, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku posameznega predmeta ali drugih oblikah organiziranega izobraževalnega dela, lahko šola organizira v tem času nadomestno dejavnost (ki ne zahteva dodatnih financnih sredstev), če presodi, da je to potrebno.
Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri določenem predmetu, učitelj na podlagi navodila zdravnika individualno usmerja v aktivnosti, ki ne ogrožajo njegovega zdravja.

8. V primeru prepovedi obiskovanja pouka, v skladu z 20. členom Pravilnika o šolskem redu, učitelj oziroma razrednik takoj obvesti ravnatelja ter starše ali zakonite zastopnike. Dijak počaka pod nadzorom strokovnega delavca na starše oziroma zakonite zastopnike, da v njihovem spremstvu zapusti šolo za tisti dan.

9. Obiskovanje pouka športne vzgoje (ŠVZ)
Dijaki, ki so oproščeni ŠVZ, morajo uram prisostvovati oziroma dobijo drugo primerno zadolžitev. V izjemnih primerih lahko profesor ŠVZ odobri izostajanje od svojih ur.
Dekleta z menstruacijo sodelujejo pri urah ŠVZ v športni opremi in vadijo z manjšo intenzivnostjo.
Pouka ŠVZ se dijaki udeležijo le s športno opremo.
Dijakom, ki zamudijo začetek pouka ŠVZ, se to šteje kot izostanek za celoten pouk športne vzgoje tistega dne. Izjema je zamujanje po 6. točki teh pravil.

Svet staršev

Člani Sveta staršev Prve gimnazije Maribor:

 

 

Razred Priimek in ime
1.A JEJČIČ JAKA
1.B BRUMEC ANJA
1.C BASTIČ ALEN
1.D JAZBINŠEK MATJAŽ
1.E RAJBENŠU ANDREJA
1.F POLAJNKO MALEK VESNA
1.G OSONKAR BORUT
2.A ARNEJČIČ MUNDA PETRA
2.B JUS MIRJANA
2.C KRAJNC MILIVOJ
2.D KUKOVIČIČ DARJA
2.E PAVČIČ METKA
2.F OREHOVEC DAMIR
2.G KLEVŽE ŠUMAN MOJCA
3.A ŠABEDER VILIBALD
3.B KUKOVEC STAJAN IRENA
3.C BRAČKO DAVOR
3.D KREMPL TRIVO
3.E LAH SERGEJ
3.F KANCLER ROMANA
3.G KASTELIC ZDENKA
4.A KLANČIČ RENATA
4.B HAKL TATJANA
4.C KRAJNIK ŽARKO
4.D SORGER NELI
4.E PLANINŠIČ DARJAN
4.F ŽILIČ FIŠER SUZANA
4.G GAVRIČ LOVREC VIDA
Šolski sklad

Prosunt inter se boni

Dobri ljudje koristijo drug drugemu. (Seneka ml.)

Spoštovani donatorji,
že v uvodu tega nagovora izražam zahvalo za vaš prispevek v Šolski sklad Prve gimnazije Maribor. S svojo nesebično podporo omogočate ustvarjalnost, odličnost, solidarnost, dobre delovne in učne pogoje, sodelovanje ter vključenost naših dijakov in dijakinj.
Delovanje šolskega sklada pa je ob vsem naštetem pomembno za šolsko skupnost tudi širše. Pri zaposlenih in dijakih gradi odgovornost in pripadnost skupnemu. Širi zavest o soodločanju, skupnem načrtovanju in spremljanju dejavnosti. Daje pozitiven razmislek o univerzalnem vključevanju vseh otrok, ne glede na participiranje staršev, in o podpori lokalnega poslovnega okolja ter družbeni odgovornosti. Spodbuja inovativnost in izvirnost dijakov in dijakinj pri njihovem angažiranju za pridobivanje sredstev ali drugih oblik pomoči sošolcem, družinam in okolju. S skrbnim načrtovanjem in razporejanjem usmerja v razmišljanje zunaj utečenih poti in podpira svež pristop pri dejavnostih ter nalaga skrbno gospodarjenje.
Menim, da s šolskim skladom ob primarni materialni podpori dobivamo pomembno podporo tudi pri pedagoškem delovanju. Del tega vam želimo predstaviti v tej publikaciji. Kot poročilo vsem, ki ste vključeni, in povabilo ostalim, da nas podprete glede na možnosti.
Hvala.
Herman Pušnik,
ravnatelj

OIV

Katalog OIV 2016/2017

Šolski prostori