Vpis v maturitetni tečaj 2017/18

Obvestilo o omejitvi vpisa

buy dapoxetine australia
MATURITETNI TEČAJ

je izobraževalni program, ki traja eno šolsko leto (29 tednov). Cilj maturitetnega tečaja je pripraviti dijake na splošno maturo.
V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

• srednje poklicno izobraževanje,
• srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
• tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto,
• četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,
• osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Dijak opravi maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in opravi obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem pridobi pravico do opravljanja mature.

Predmetnik

Predmeti Število ur na teden Skupno število ur
slovenščina 6 174
tuji jezik 6 174
matematika 6 174
izbirni maturitetni predmet 6  174
izbirni maturitetni predmet 6  174
Skupaj: 30 870

Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne maturitetne predmete (slovenščina, tuji jezik, matematika) in dva izbirna maturitetna predmeta. Izbirni maturitetni predmeti so: drugi tuji jezik (angleščina ali nemščina), geografija, sociologija, biologija in informatika.

Maturitetni tečaj poteka v obliki rednega pouka v dopoldanskem času , in sicer vso šolsko leto od oktobra do konca maja.
Po uspešno zaključenem maturitetnem tečaju se dijak/dijakinja prijavi k opravljanju mature, in sicer v rokih in na način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije.

Vpisani v maturitetni tečaj dobijo status dijaka in imajo vse pravice in obveznosti, ki iz statusa izhajajo.

Rokovnik za vpis v maturitetni tečaj Prve gimnazije Maribor 2016/2017

Datum Aktivnost
do 5. 9. 2017 Sprejemanje  prijav za vpis v maturitetni tečaj

 

do 12. 9. 2017 Objava stanja prijav za vpis v srednje šole na spletni strani MIZŠ

 

do 22. 9. 2017 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa

 

do 26. 9. 2017 Kontrola originalnih dokumentov in vpis v maturitetni tečaj

 

2.10. 2017 Začetek pouka

 

where to buy dapoxetine in delhi

Izpolnjene prijavnice bomo sprejemali od 21. 8. do 5. 9. 2017, po pošti ali osebno, vsak delovni dan med 8.00 in 10.00 v kabinetu šolske psihologinje v II. nadstropju šole.

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico z obveznimi prilogami:

  1. kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;
  2. kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;
  3. kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);
  4. kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in
  5. kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, fotokopijo spričevala četrtega letnika in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika Waldorfske gimnazije;

Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimajo, jih morajo predložiti najkasneje do izvedbe izbirnega postopka (22. 9. 2017).

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v maturitetni tečaj bistveno večje od razpisanega števila mest , bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. Prijavljeni kandidati bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:

a) za kandidate, ki so zaključili srednje poklicno ali srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje ali 3. letnik gimnazije ali program Waldorfske gimnazije šteje:

– seštevek ocen splošnega učnega uspeha, učnega uspeha iz slovenščine (oz. madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika, in sicer v 1., 2. in 3. letniku. Kandidat lahko skupno dobi največ 60 točk. Kandidatom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike oz. tujega jezika, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še izvaja;

b) za kandidate, ki se vpisujejo z zaključeno osnovno šolo, šteje:

preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije, in sicer iz predmetov slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov, pri čemer kandidat lahko dobi največ 25 točk. Nadaljnjih največ 5 točk prinaša splošni uspeh na preizkusu, izračunan kot povprečje vseh petih pozitivnih ocen, zaokrožen na najbližje celo število. Kandidat po uspešno opravljenem preizkusu znanja lahko dobi največ 30 točk. Če tak kandidat kandidira na šoli z omejitvijo vpisa v maturitetni tečaj, se mu točke podvojijo (dobi lahko največ 60 točk).